O časopise

Časopis REHABILITÁCIA je vedecko-odborný, recenzovaný, karentový a indexovaný časopis pre otázky liečebnej, pracovnej, psychosociálnej a výchovnej rehabilitácie. Tematikami sú však aj vzdelávanie v oblasti rehabilitácie a vedecko výskumné témy moderných metód a materiálov využívaných vo všetkých oblastiach rehabilitačnej medicíny. Vydáva ho Vydavateľstvo LIEČREH s.r.o. za odbornej garancie Rehabilitácie prof. Gútha. Tím editorov je tvorený odborníkmi a vedcami z Univerzity Komenského, Slovenskej Zdravotníckej Univerzity, Univerzitnej Nemocnice Bratislava ale aj odborníkmi zo zahraničia.

Časopis REHABILITÁCIA je indexovaný v databáze SCOPUS v Holandsku – prosíme prezrite elsevier alebo scopus .

Časopis REHABILITÁCIA je určený pre vedecko-odbornú rehabilitačnú verejnosť. Časopis REHABILITÁCIA je zasielaný v tlačenej forme poštou a v digitálnej forme emailom len tým odberateľom, ktorí si ho predplatili. Knihy vydavateľstva LIEČREH týkajúce sa tematiky rehabilitácie a rehabilitačnej medicíny si môžete prezrieť a objednať v sekcii: Knihy .

Dodané články prechádzajú recenzným konaním, po ktorom môžu byť autorovi vrátené (Detaily si prezrite v sekcii: Etika Publikovania). Slovenské články sú jazykovo korigované. Nevyžiadané rukopisy nevraciame. Za obsah príspevkov zodpovedá autor. Sadzba, korektúry, jazyková úprava a technická spolupráca so Summer house s.r.o. Podávanie „Tlačovín“ v SR povolené Riaditeľstvom pôšt Bratislava č. j. 4/96 zo dňa 30.8.1996, v ČR na základe dohody o podávaní poštových zásielok „Obchodní psaní“ č. 068120-003/2007. Indexové číslo: 49 561. Reg. č. MK: EV 2945/09. ISSN 0375-0922.

Vychádza 4-krát ročne.

Tlačená verzia: 8 € za 1 číslo / 32 € celý ročník (4 čísla)

Digitálna verzia: 4 € za 1 číslo / 16 € celý ročník (4 čísla)

Ceny za časopis REHABILITÁCIA sú s DPH vrátane poštovného

Objednávky na predplatné (aj do zahraničia) za časopis REHABILITÁCIA a inzertnú plochu prijíma redakcia na kontaktnej adrese, ktorá je nižšie uvedená. Pri platbách poštovou poukážkou akceptujeme len prevody smerované zo Slovenska na účet č. 4008151880/7500 v ČSOB Bratislava alebo z Česka na účet č. 212130130/0300 v ČSOB Břeclav.